Vote

Top votes

# Name Votes

Rewards

Name Chances
[StarCivs] (Credits +750) 50 %
[StarCivs] (Rank UP) 12 %
[StarCivs] (Credits +5000) 5 %
[StarCivs] (Rank UP & +7500 Credits) 2 %